Soppkök Malmö

Om Soppkök Malmö

Vad är Soppkök Malmö?
Soppkök Malmö är inte partipolitiskt, inte religiöst och inte organisatoriskt bundet initiativ. Soppkök Malmö är ett initiativ taget av privatpersoner, inspirerade av Soppkök Stockholm, med syfte att belysa problematiken kring den utbredda hemlösheten i Sverige. Vår intention är att på kort sikt primärt bidra till att underlätta för de utsatta individer och grupper som drabbats av hemlöshet, samt på längre sikt att bidra till att frågan lyfts och en gång för alla åtgärdas av ansvariga. Med ansvariga syftar vi på samhällsmedborgarna såväl som myndigheter, riksdag och regering.

Medverka
Vi välkomnar alla som kan ställa sig bakom vår plattform till att hjälpa oss på det sätt man kan och vill. Hos oss finns inga krav men en hel del förhoppningar. Trots (och tack vare) våra vitt skilda bakgrunder strävar vi mot detta gemensamma mål, och har som enda förbehållning att de som vill samarbeta med oss också delar vår grundtanke om människors lika värde.

Vi menar att mångfald bidrar till att människor får mer förstående och kompetenta i att se och hjälpa varandra. Hos oss välkomnas alla oavsett etnisk, religiös, politisk, sexuell eller personlig övertygelse. Självklart verkar vi därför i en anda som är antirasistisk, antisexistisk och antihomofobisk. Var och en av individerna som är verksamma inom initiativet har naturligtvis rätt att uttrycka sina personliga åsikter, men ingen av oss talar för någon annan eller denna grupp som helhet. Vi fattar alla beslut gemensamt genom öppna och demokratiska mötesformer. Vi förespråkar en öppen dialog kring hemlösheten i syfte att driva frågan framåt mot en lösning, och hänvisar till att man för denna dialog direkt med de hemlösa vars liv det faktiskt handlar om.

Vill hjälpa människor
Ingen del av eller i Soppkök Malmö syftar till att driva en agenda utöver den att hjälpa utsatta människor som behöver det, samt att påvisa detta för att få till stånd en förändring i hur hem- och papperslösa individer bemöts och vad som görs/inte görs för att hjälpa dessa. Vi är inte och kommer heller inte att etablera oss i form av varken förening eller organisation. Vi kommer heller inte att ta emot hjälp i form av pengar, då detta inte är en välgörenhetsaktion. Målet är att initiativet ska agera snabbt och effektivt för att lyfta frågan så pass att ansvariga börjar agera till den grad att vårt initativ kan upplösas snarast möjligt.

Vi uppmanar alla medmänniskor runtom i hela landet, som kan ställa sig bakom vår plattform samt har möjligheten, till att starta upp ett eget soppkök i sin hemstad. Hjälpa oss att hjälpa varandra med tanken bakom det vi ämnar att uppnå; avskaffandet av hemlösheten!

Vårt syfte
Fenomenet hemlöshet är enligt vår mening ett systematiserat utanförskap som vi ser som ett symptom på större samhällsproblem. Trots det komplexa kring detta anser vi att hemlösheten i Sverige kan och bör avskaffas. Vår ambition är inte att presentera färdiga förslag på hur det ska ske i praktiken, utan vi vill agera som ett verktyg för att minska gapet mellan människor och ge en röst till dom som drabbats av detta utanförskap.

Vad är målet med Soppkök Malmö?
Likt Soppkök Stockholm så är Soppkök Malmös mål att upphöra existera då politiker såväl som medmänniskor agerar på den utbredda hemlösheten i samhället.

Att människors basala behov tillgodoses vilket också är en del av FNs konvention för mänskliga rättigheter:

”Envar har rätt till en levnadsstandard, som är tillräcklig för hans egen och hans familjs hälsa och välbefinnande, däri inbegripet föda, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala förmåner[…]”
http://www.un.org/en/documents/udhr/

  • Alla människor är lika i värde och rättigheter.
  • Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.
  • Var och en har rätt till social trygghet, och är berättigad till att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som krävs för hävdandet av hans eller hennes människovärde.
  • Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster.

”…för övrigt anser vi att hemlösheten en skam för vårt samhälle.”

Annonser